A - RESISTENZA AL FUOCO

A.1 - Strutture portanti "R"

A.2 - Strutture separanti "REI / EI"

A.3 - Elementi di sigillatura "EI"

A.4 - Elementi di chiusura "EI"